adiunkt badawczy

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Nanomateriały (NMs), definiowane jako materiały o rozmiarach mniejszych niż 100 nm w co najmniej jednym wymiarze, posiadają szereg specyficznych właściwości fizycznych i/lub chemicznych, co próbuje się wykorzystać m.in. w obszarze rozwiązywania problemów współczesnego rolnictwa. Niektóre NMs mogą bowiem znaleźć zastosowanie jako nowatorskie środki ochrony roślin. Znane są jednak wyniki badań wskazujących na negatywny wpływ NMs na rośliny, co prowadzi do konieczności prowadzenia dalszych badań, w celu uzupełnienia istniejących luk w wiedzy.

Głównym celem projektu będzie wykorzystanie zaawansowanych technik spektrometrii mas w badaniach dotyczących wpływu nanomateriałów na bazie żelaza i manganu, potencjalnie atrakcyjnych dla rolnictwa, na tkanki roślin reprezentujących różne grupy – rzodkiewnika pospolitego (roślina nasienna), pszenicy (roślina zbożowa) oraz pomidora (jadalna roślina owocująca).

Usytuowanie projektu na granicy kilku dziedzin i dyscyplin naukowych obejmujących biologię, chemię, nanotechnologię i ochronę środowiska nadaje mu interdyscyplinarny charakter. Uzyskane wyniki badań staną się punktem wyjścia do projektowania nowych, bardziej efektywnych metod ochrony roślin, co w sposób bezpośredni wpłynie pozytywnie na rozwój środowiska.

Praca osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta badawczego (PostDoc) będzie polegała na:

  • opracowywaniu metod jakościowego i ilościowego badania nanocząstek żelaza i manganu w matrycach roślinnych za pomocą technik opartych na detekcji tandemowej spektrometrii mas;
  • analizie otrzymanych wyników i przygotowywaniu na ich podstawie raportów/tekstów publikacji naukowych;
  • publikacji dwóch oryginalnych artykułów naukowych w czasopismach z bazy JCR.

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29.09.2023.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Projektu: Prof. Maciej Jarosz, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 13, tel.: (+48 22) 234-7408, e-mail: maciej.jarosz@pw.edu.pl