asystent

Katedra Filologii Angielskiej
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Miejsce: Piła
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE KONKURSOWE 

na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Filologii 

w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile 

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). 

 

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile 

MIASTO: 64-920 Piła, Polska 

STANOWISKO: asystent 

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo angielskie/ literaturoznawstwo angielskie 

DATA OGŁOSZENIA:  12 maja 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  25 sierpnia 2023 r.

LINK DO STRONY: https://bip.ans.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich 

 

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, językoznawstwo,  literaturoznawstwo, mgr filologii, podstawowe miejsce pracy, 

pełen wymiar czasu pracy 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień zawodowy magistra filologii angielskiej oraz dorobek zawodowy w tym zakresie. Ponadto kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy dydaktycznej. 

I. Potrzeby: 

Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z języka angielskiego (studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny). Praca organizacyjna na potrzeby katedry. 

II. Wymagania: 

1. Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej. 

2. Dorobek praktyczny związany z pracą w szkole i nauczaniem języka angielskiego. 

3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka angielskiego. 

4. Ukończone dodatkowe formy doskonalenia zawodowego związane z nauczaniem języków obcych. 

5. Mile widziane: doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym zwłaszcza na kierunku filologia.  

6. Zatrudnienie w ANS na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy. 

7. Pełna dostępność i dyspozycyjność, również w soboty i niedziele.  

8. Miejsce zamieszkania: Piła. 

9. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim. 

 

Kandydat/ka zobowiązany/a jest do spełnienia wymogów wynikających z art. 113 oraz art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).  

Tryb postępowania konkursowego określony został w § 114-119 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile: https://bip.ans.pila.pl/prawo/statut-uczelni 

 

Dokumenty wymagane od kandydata: 

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie; 

2. CV; 

3. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań 

określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w 

statucie ANS w Pile; 

4. Kserokopie zaświadczeń i  certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym; 

5. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych; 

6. Informacje o doświadczeniu zawodowym; 

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

9. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu 

nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony; 

10. Oświadczenie, upoważniające do zaliczenia do minimum kadrowego z dniem zatrudnienia na 

stanowisku nauczyciela akademickiego; 

11. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ANS na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy; 

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z 

prowadzonym postępowaniem konkursowym. 

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: prorektor@ans.pila.pl 

1. Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie przerwane lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata. 

2. Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.  

3. Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim. Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie. 

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie. 

 

Nasze wymagania

  • Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej.

Zakres obowiązków

  • Kandydat/ka zobowiązany/a jest do spełnienia wymogów wynikających z art. 113 oraz art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.). 

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie; CV;

Załączniki