asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Miejsce: Radom
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

·         posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;

·         zainteresowanie problematyką zarządzania potwierdzone np. doświadczeniem zawodowym, publikacjami naukowymi lub tematyką pracy dyplomowej;

·         publikacje naukowe z zakresu zarządzania;

·         doświadczenie w zakresie działalności w kołach naukowych;

·         znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;

·         znajomość języka obcego;

Załączniki