1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIGO

– za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego –

(zgodnie z PSWIN Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 574)

o   g   ł   a   s   z   a

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
i Resocjalizacji UW).

Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas określony: 24 miesiące.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych/nauk społecznych w zakresie nauk socjologicznych.

Dodatkowymi warunkami są:

Wiedza naukowa dotycząca zagadnień związanych z analizami polityki społecznej i innych polityk publicznych z uwzględnieniem perspektywy socjologicznej, potwierdzona dorobkiem publikacyjnym, w tym publikacjami w indeksowanych czasopismach naukowych i monografiach.
Wiedza i kompetencje w zakresie zastosowania nauk społecznych dla praktyki społecznej – doświadczenie w zakresie działalności badawczo-eksperckiej.
Doświadczenie w pracy analityczno-badawczej – doświadczenie w prowadzeniu badań i analiz, w tym w pracy zespołowej w projektach badawczych z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych.
Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dla studentów z zakresu polityki społecznej, zarządzania projektami i działaniami publicznymi, dialogu społecznego i współpracy międzysektorowej (mile widziane pozytywne wyniki ankiet ewaluacyjnych).
Umiejętności i doświadczenie w organizowaniu wydarzeń o charakterze naukowym
i popularno-naukowym.
Biegła znajomość języka polskiego (konieczna do prowadzenia zajęć dydaktycznych).
Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1 (CPE) (kompetencje do prowadzenia badań i zajęć dydaktycznych w języku angielskim) oraz języka dodatkowego (preferowany język niemiecki).
 Zakres obowiązków:

1.       Obowiązki badawcze: Prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników, w tym
w czasopismach naukowych, składanie wniosków grantowych.

2.       Obowiązki dydaktyczne: Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

3.       Obowiązki organizacyjne: Organizacja konferencji, seminarium i warsztatów.

Bardzo  prosimy osoby zainteresowane o wysłanie e-mailem w postaci załączników następujących dokumentów:

zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
i Resocjalizacji, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (w załączeniu) proszę wskazać nazwę Instytutu;
kwestionariusz osobowy;
CV;
odpisy dyplomów;
życiorys zawodowy ze spisem publikacji, wykazem aktywnego udziału w konferencjach naukowych oraz wykaz przeprowadzonych badań;
kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
certyfikat dokumentujący znajomość języka angielskiego oraz dodatkowego języka (innego niż język polski; preferowany język niemiecki);
nazwiska 2 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie;
oświadczenie potwierdzające, ze kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW;
informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: isns@uw.edu.pl ze wskazaniem
w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska (wraz z nazwą Zakładu).
 Termin zgłoszeń upływa dnia 26 czerwca 2023 roku.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 14 lipca 2023 roku.

Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną.

Załączniki