profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Medyczny w Organizacji
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

INFORMACJA O KONKURSIE

Nazwa stanowiska: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo dydaktycznych

Dziedzina: Nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina: Nauki medyczne

Nr referencyjny: PROFU/W14N/05/2023  

Miejsce pracy: Wrocław

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 4/4

Profil stanowiska naukowego: R3

Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 12 czerwca 2023 r., do godziny. 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 czerwca 2023 r.

Planowany termin zatrudnienia: 1 lipca 2023 r.  

 

Opis stanowiska: Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie prowadzić badania naukowe i publikować ich wyniki, wykazywać aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadzić zajęcia dydaktyczne, a także angażować się w prace organizacyjne tworzonego Wydziału Medycznego. Tematyka naukowa obejmuje zagadnienia z zakresu kardiologii oraz chorób wewnętrznych.

 

Zadania:

Od Kandydatki/Kandydata oczekuje się w szczególności:

– prowadzenia badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska,

– opracowywania wniosków o granty badawcze,

– prowadzenia różnorodnych zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia) z zakresu medycyny,

– współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych,

– ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wymagania:

Kandydatka/Kandydat na to stanowisko powinna/powinien:

1) posiadać minimum stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,

2) legitymować się tytułem zawodowym lekarza oraz nieograniczonym prawem wykonywania zawodu,

3) posiadać zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) w, przynajmniej jednym, z wymienionych poniżej Szpitali:

– 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą: 50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5,

– Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, z siedzibą: 54-049 Wrocław, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, z siedzibą: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5,

– Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, z siedzibą: 52-114 Wrocław, ul. Warszawska 2,

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, z siedzibą: 51-124 Wrocław, ul. Henryka Kamieńskiego 73a,

– Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą: 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12,

– Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o., z siedzibą: 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73A,

4) posiadać specjalizację odpowiadającą opisowi stanowiska – choroby wewnętrzne, kardiologia,

5) posiadać istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych, dotyczący w szczególności kardiologii i/lub chorób wewnętrznych,

6) posiadać kompetencje dydaktyczne w zakresie przedmiotów medycznych,

7) posiadać dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie

Oferujemy:

– zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,

– pracę w środowisku naukowym i kompleksie laboratoryjnym na najwyższym światowym poziomie,

– możliwość realizacji planów badawczych, wsparcie w pozyskiwaniu grantów badawczych, ułatwienia w realizacji staży naukowych,

– atrakcyjne programy motywacyjne, w tym premie finansowe za efektywność naukową, znaczące zniżki dydaktyczne dla naukowców realizujących projekty badawcze, 

– wsparcie socjalne;

Perspektywy rozwoju: „Politechnika Wrocławska jako pracodawca dąży do zapewnienia swoim pracownikom stymulującego środowiska pracy. Nasi pracownicy biorą udział w wyjazdach stażowych, uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach, korzystają z bogatej infrastruktury laboratoryjnej. Uczestniczą w krajowych i międzynarodowych grupach badawczych. Realizujemy programy i badania finansowane przez instytucje krajowe i międzynarodowe. Politechnika Wrocławska posiada wyróżnienie HR Excellence in Research, które potwierdza nasze zaangażowanie w budowanie standardów pracy i możliwości pracy na jak najwyższym poziomie. Jesteśmy również zaangażowani w Program oceny instytucjonalnej (EIP – Institutional Evaluation Programme), gdzie pozytywnie przeszliśmy ocenę” (Polityka otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji (OTM-R) w Politechnice Wrocławskiej).

 

Wymagane dokumenty:

1.     Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora (załącznik nr 3a)

2.     Syntetyczny życiorys

3.     Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik – kwestionariusz)

4.     Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów

5.     Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej

6.     Wykaz publikacji

7.     Wykaz i opis staży naukowych

8.     Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3b)

9.     Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 3c)

10.  Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*  (załącznik nr 3d)

 

Dodatkowe informacje: 

W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo-dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.), w Statucie Politechniki Wrocławskiej oraz w Kodeksie Etyki Pracowników Politechniki Wrocławskiej.

Dokumenty aplikacyjne w języku polskim lub angielskim prosimy przesłać:

– pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Politechnika Wrocławska, Wydział Medyczny w Organizacji, ul. Hoene Wrońskiego 13 c, 50-376 Wrocław, lub

– pocztą elektroniczną na adres mailowy wystąpię o wystąpię o skrzynkę wmed.konkursy@pwr.edu.pl, do dnia 12 czerwca 2023 r., do godziny 15:00

W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr ref.: PROFU/W14N/05/2023

Aplikacje osób przesyłających swoje dokumenty bez wskazania konkretnego nr referencyjnego oraz przesłane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji na temat przebiegu konkursu udziela asystentka/asystent ds. kadr pod adresem poczty elektronicznej: wmed.konkursy@pwr.edu.pl

Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Za termin wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych uznaje się godz. 15:00 w dniu wskazanym w Informacji o konkursie. Otrzymanie dokumentów od kandydatki/kandydata zostanie potwierdzone przez asystentkę/asystenta ds. kadr za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.

Zgłoszenia kandydatek/kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego, Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Wydziału Medycznego.

Po zamknięciu postępowania konkursowego przesłane pocztą tradycyjną aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je od asystentki/asystenta ds. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

Uczelnia zastrzega, że konkurs może zostać nierozstrzygnięty.

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są otwarte, realizowane przy zachowaniu przejrzystych i transparentnych zasad opartych na czytelnych i jednoznacznych kryteriach oceny merytorycznej z uwzględnieniem zróżnicowanej kariery zawodowej. Politechnika Wrocławska prowadzi procedury rekrutacyjne zgodnie z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz Polityki Otwartej, Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji naukowców (OTM-R) w Politechnice Wrocławskiej.

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są prowadzone z uwzględnieniem polityki równości szans zgodnie z „Planem Równości dla Politechniki Wrocławskiej na lata 2022-2024”

LINK PL: https://rowna.pwr.edu.pl/aktualnosci/plan-rownosci-dla-pwr-11.html

 

Załączniki