Adiunkt (etat badawczy)

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat badawczy) w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii

Konkurs nr 59.2023.IFT.WFA.ER z dnia 11 maja 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Fizyki i Astronomii

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawcza

·         w dyscyplinie: nauki fizyczne

·         w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2023 r.

Okres zatrudnienia: czas określony

Termin składania dokumentów: 10 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do aplikowania w konkursie na stanowisko typu PostDoc w ramach projektu badawczego OPUS-19 „Perturbacje kosmologiczne i osobliwości czarnych dziur w kwantyzacji pętlowej” (UMO-2020/37/B/ST2/03604), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Przewiduje się zatrudnienie na okres 18 miesięcy, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lipca 2023 r.

Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych prowadzi wysokiej jakości badania w obszarze m.in. kwantowej grawitacji, w szczególności fenomenologii kwantowej grawitacji, pętlowej grawitacji i kosmologii, teorii strun, jak również w obszarze fal grawitacyjnych. Konkurs jest otwarty dla aplikacji ze wszystkich krajów świata. Uniwersytet Wrocławski silnie wspiera różnorodność i zachęca do aplikowania osoby wzmacniające różnorodność społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydata wymagane jest:

1.    Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne.

2.    Doświadczenie w pracy w obszarze kwantowej kosmologii i grawitacji w szczególności pętlowej kwantowej grawitacji lub kosmologii oraz ich metod matematycznych.

3.    Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z wykazu MEiN.

4.    Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane

1.    Znajomość metod numerycznych używanych w kwantowej grawitacji/kosmologii i umiejętność programowania obiektowego w C++.

Zakres obowiązków

2.    Aktywny udział w badaniach dotyczących wyłaniania się materii kwantowej, perturbacji kosmologicznych w kosmologii pętlowej i zredukowanych teoriach pętlowej grawitacji i opisu czarnych dziur (w w/w modelach).

3.    Upowszechnianie wyników w/w badań poprzez aktywny udział w konferencjach naukowych i seminariach.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać

1.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).

2.    Życiorys.

3.    Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.

4.    Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).

5.    Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).

6.    Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.

7.    Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.

8.    Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.

9.    Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

10.  Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej na adres tomasz.pawlowski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt59.IFT.WFA”.

Dodatkowe informacje

1.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2.    Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

5.    Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2.    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail iod@uwr.edu.pl.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6.    Posiada Pani/Pan prawo do:

a)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b)    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego,

d)    Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.