Adiunkt w grupie pracowników badawczych

  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
1. Wymagania stawiane kandydatowi:
• Tytuł doktora w dziedzinie: technologii chemicznej, chemii, biotechnologii lub pokrewnych.
• Doświadczenie (po obronie pracy doktorskiej zdobyte za granicą w prestiżowych ośrodkach badawczych) w pracy laboratoryjnej na rzecz projektów naukowo-badawczych będzie dodatkowym atutem
• Wiedza z obszaru katalizy heterogenicznej
• Dodatkowa wiedza dotycząca reakcji związanych z konwersją biomasy potwierdzona kilkoma publikacjami naukowymi będzie dodatkowym atutem.
• Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji w języku angielskim, potwierdzone publikacjami naukowymi w czasopismach umieszczonych w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” publikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2.
• Kandydat musi spełniać wymagania zawarte w:
– „Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” stanowiącym załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.,
– „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącym Załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

2. Warunki pracy:
 Pełen etat,
 Wyłoniony Kandydat/ka będzie zatrudniony na okres 12 miesięcy – całkowita kwota na wynagrodzenie Stypendysty/ki przewidziana w budżecie projektu, wynosi 120.000 brutto brutto PLN.
 Przewidywany termin rozpoczęcia stypendium: 01.09.2023 r.

3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:
Post-doc wyłoniony w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczył w zadaniach naukowo-badawczych realizowanych w polsko-czeskim projekcie pt. „Metoda syntezy katalizatorów rozwiązaniem umożliwiającym kontrolę selektywności uwodornienia związków chemicznych otrzymanych z cukrów „, kierowanym przez dr hab. inż. Agnieszke Ruppert, profesora PŁ

Zadania przewidziane w ramach zakresu obowiązków, to m.in.:
• Planowanie i realizowanie prac eksperymentalnych związanych z realizacją projektu naukowego
• Nadzór nad pracami badawczymi, opieka nad studentami i doktorantami realizującymi projekt
• Przygotowywanie publikacji naukowych zgodnie z wymogami docelowych czasopism naukowych.
• Przygotowywanie informacji oraz publikacji popularno-naukowych promujących projekt (informacje na stronę internetową projektu, etc.).
• Przygotowywanie raportów okresowych w języku angielskim.
Typ konkursu NCN: OPUS-LAP
Grupa nauk: ST
Termin składania ofert: 2023-06-12
Forma składania ofert: e-mail: aneta.węglińska@p.lodz.pl
4. Wykaz wymaganych dokumentów:
1) podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
2) CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, przede wszystkim:
– doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i/lub za granicą,
– udział w projektach badawczych,
– publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych,
– najważniejsze (max. 5) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, warsztaty/szkolenia naukowe.
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
4) Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
6) odpisy/kopie dyplomów;
7) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5. Miejsce, forma i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy aneta.węglińska@p.lodz.pl do dnia 12.06.2023 r.. Wszystkie wymagane dokumenty/załączniki należy przesłać w formie plików PDF (łączna wielkość załączanych plików nie powinna przekroczyć 10 MB).

Kandydaci/tki, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane Kandydatom/ką pocztą elektroniczną.

6. Dane osoby do kontaktu:
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela kierownik projektu –dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, e-mail: agnieszka.ruppert@p.lodz.pl

7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.06.2023 r.

Załączniki