asystent

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łodź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: etnologia i antropologia kulturowa
DATA OGŁOSZENIA: 11.05.2023
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.06.2023
LINK DO STRONY: www.uni.lodz.pl
SŁOWA KLUCZOWE: antropologia kulturowa, teoria i metodologia współczesnej antropologii kulturowej, historia myśli etnologicznej, etnologia pozaeuropejska
Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat/kandydatka powinni 1/ posiadać tytuł magistra w zakresie etnologii i antropologii kulturowej; 2/ posiadać dorobek naukowy z zakresu teorii i metodologii współczesnej antropologii kulturowej, etnologii pozaeuropejskiej, historii myśli etnologicznej, w tym publikacje oraz udokumentowany czynny udział w konferencjach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Kandydaci na stanowisko asystenta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej powinni spełniać następujące kryteria:
• posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie etnologii i antropologii na poziomie uniwersyteckim w okresie ostatnich 5 lat
• posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji projektów badawczych oraz prowadzenia badań naukowych, w tym nt. pozyskiwania funduszy na badania
• znać biegle język polski oraz minimum język angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie w tym języku zajęć dydaktycznych.
Dodatkowe atuty kandydata/kandydatki:
• doświadczenie w posługiwaniu się językiem obcym specjalistycznym, w tym do tłumaczeń ustnych i/lub pisemnych naukowych
• udział w szeroko rozumianym ruchu naukowym krajowym i międzynarodowym

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–219 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 9.06.2023 r.: e-mail filhist.@uni.lodz.pl tel.42 635 43 50
• życiorys
• kwestionariusz osobowy https://www.uni.lodz.pl/kariera
• podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
• opinia kierownika jednostki lub promotora
• informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
• kopię dyplomu z nadaniem tytułu magistra lub zaświadczenie jednostki o nadaniu tytułu magistra

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu : 22.06.2023 r.

Zastrzeżenie – Wygrana Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w UŁ

Załączniki