Adiunkt w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Miejsce: Częstochowa
  • Dziedzina nauk społecznych
  • pedagogika

Opis stanowiska

WNS/22/2023                                                                                                                                     09.05.2023 r.

KONKURS OTWARTY

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego                                            im. Jana Długosza w Częstochowie                                                                                                                                   ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk                                                          badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Badań nad Edukacją

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.)

Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika, czyli:

1.      artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

2.      aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,

3.      osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja lub współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny,

4.      organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,

5.      pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

 

Ponadto kandydaci muszą spełniać poniższe warunki:

 

·         posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika lub pedagogika specjalna;

·         posiadanie co najmniej tytułu magistra pedagogiki specjalnej i/lub tytuł magistra pedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej/edukacji włączającej

·         kompetencje naukowe i dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny lub kierunku zajęć;

Dodatkowymi atutami będą:

·         znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata, mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni

Wykaz wymaganych dokumentów:

·         podanie do JM Rektora

·         kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy

·         odpis dyplomu doktora (co najmniej)

·         wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

·         oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia

·         deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie

·         deklaracja o wliczeniu do liczby N

·         oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

·         oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych

·         dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 308, 307 do dnia 12.06.2023 r . Za datę złożenia dokumentów uważa się termin ich wpływu do COW. Termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2023 r

Dokumenty do pobrania

Załączniki