Adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Białek, Wydział Biotechnologii

praca@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Białek, Wydział Biotechnologii

Konkurs nr 63.2023.ZBB.WB.AH z dnia 12 maja 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Biotechnologii Białek, Wydział Biotechnologii

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna:

·        w dyscyplinie: nauki medyczne/inżynieria biomedyczna/biotechnologia

·        w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych/nauk o zdrowiu

Wymiar etatu: ¾ etatu

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 sierpnia 2023 r.

Termin składania dokumentów: 11 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2023 r.

Okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępowania nieobecnego pracownika

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

1.    Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).

2.    Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.

3.    Stopień doktora w dziedzinie biotechnologii, biochemii lub pokrewnych dyscyplin.

4.    Udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny tematycznej Pracowni.

5.    Doświadczenie w pracy eksperymentalnej oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych i pisaniu projektów.

6.    Zainteresowania naukowe związane z inżynierią białka, chemią biofizyczną, biologią komórki, rolą czynników wzrostowych i ich receptorów (w szczególności FGF/FGFR), przekazywaniem sygnału w komórce, internalizacją, oddziaływaniem białko-białko, migracją komórek, aktywnością metaboliczną kontekście homeostazy glukozy.

7.    Znajomość metod: biochemii, biologii molekularnej (w tym klonowania, mutagenezy, PCR, RTqPCR, ELISA, WB, IP), nadprodukcji i oczyszczania białek rekombinowanych, analiz fizykochemicznych białek (pomiary dichroizmu kołowego, fluorescencji, pomiary stabilności białek, oddziaływania białko-białko), biologii komórkowej (hodowle komórek eukariotycznych w tym linii komercyjnych oraz pierwotnych, analizy przekazywania sygnału, proliferacji, procesów apoptozy, migracji komórek, wychwytu glukozy, cytometrii przepływowej i mikroskopii fluorescencyjnej;

8.    Aktywne uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, kursach i innych formach wspierających rozwój naukowy.

Zakres obowiązków

W obszarze badawczym

1.    Prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników.

2.    Przygotowywanie raportów, uczestnictwo w zebraniach naukowych.

3.    Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

4.    Przygotowywanie publikacji naukowych.

5.    Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

W obszarze dydaktycznym

1.    Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu  biotechnologii, inżynierii białka, enzymologii.

2.    Nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie.

W obszarze organizacyjnym

1.    Uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach.

2.    Przygotowywanie publikacji naukowych.

3.    Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

4.    Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1.    Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz-osobowy-kandydata).

2.    Życiorys.

3.    Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora.

4.    Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr).

5.    Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr).

6.    Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.

7.    Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.

8.    Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.

9.    Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt.ZBB.WB.63”.

Dodatkowe informacje

1.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2.    Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

5.    Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2.    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6.    Posiada Pani/Pan prawo do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy