Asystent

Wydział Psychologii w Sopocie
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Sopot
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌Obecnie przygotowuje się do uruchomienia studiów w Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌

Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ ‌800‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ ‌biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌ ‌Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Psychologii w Sopocie ‌SWPS‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌ Humanistycznospołecznego‌ poszukuje kandydatów i kandydatek ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌

Asystent 

Wydział Psychologii w Sopocie

Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

w‌ ‌grupie‌ ‌pracowników‌ badawczo-dydaktycznych‌ ‌ ‌‌

pensum dydaktyczne 240 godzin

Miejsce‌ ‌pracy:‌ Sopot ‌

Zadania na stanowisku:

Obszar naukowy:

 • Prowadzenie działalności badawczej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego w dyscyplinie Psychologia, w tym:
  • Publikowanie prac o punktacji pozwalającej na spełnienie co najmniej podstawowego kryterium oceny ustalanego przez Radę Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS;
  • Przygotowanie wniosków grantowych;
  • Udział w spotkaniach naukowych.

Obszar dydaktyczny:

 • Prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu psychologii w Wydziale Psychologii w Sopocie;
 • Realizacja pensum w wymiarze 240 godzin.

Obszar organizacyjny:

 • Udział w spotkaniach Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju;
 • Aktywny udział we współpracy Wydziału Psychologii w Sopocie otoczeniem społeczno- gospodarczym;
 • Udział w wydarzeniach organizowanych przez Dział Marketingu, promujących Uczelnię i Wydział.

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra psychologii;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej powyżej 1 roku, (w tym ćwiczeń z zakresu metodologii, psychometrii);
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną i wysokie oceny pracy dydaktycznej w poprzednich miejscach zatrudnienia;
 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Dotychczasowy dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi w międzynarodowych czasopismach z IF;
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca);
 • Zaawansowany etap przewodu doktorskiego;
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią;
 • Doświadczenie organizacyjne w zakresie wspomagania jednostki dydaktycznej;
 • Mile widziane doświadczenia organizacyjne w pracy w stowarzyszeniach i organizacjach;
 • Mile widziane doświadczenia w organizowaniu wydarzeń: konferencji, spotkań;
 • Gotowość ‌do‌ ‌prowadzenia‌ ‌zajęć‌ ‌także ‌w‌ ‌weekendy‌;
 • Biegła znajomość ‌języka‌ ‌angielskiego‌ oraz języka polskiego;
 • Bardzo‌ ‌dobra ‌obsługa ‌komputera‌ ‌i‌ ‌gotowość ‌do‌ ‌uczenia‌ ‌się‌ ‌nowych‌ ‌aplikacji‌; ‌ ‌
 • Deklaracja ‌o‌ ‌zatrudnieniu‌ ‌w‌ ‌SWPS‌ ‌Uniwersytecie‌ ‌Humanistycznospołecznym‌ ‌jako‌ podstawowym‌ ‌miejscu‌ ‌pracy‌.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌ i wsparcie doradcy dydaktycznego;
 • Premie za publikacje;
 • Nastawienie na rozwój naukowy poprzez wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów w pozyskiwaniu i realizacji grantów;
 • Wsparcie w komercjalizacji projektów badawczych oraz ułatwienie współpracy z zewnętrznymi firmami i inwestorami przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy oraz SWPS Innowacje;
 • Elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌ oraz swobodę w działaniu – możliwość realizacji autorskich pomysłów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tworzenia własnych zespołów badawczych;
 • Laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz centra badawcze, które działają na pograniczu nauk społecznych i nowych technologii;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach;
 • Możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌;
 • Współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌.

Wykaz‌ ‌dokumentacji‌ ‌konkursowej:‌ ‌ ‌

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌; ‌ ‌
 • Kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ tytułu zawodowego magistra.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego. 

Termin nadsyłania aplikacji: 30 czerwca 2023 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 lipca 2023 r. 

Termin rozpoczęcia pracy: październik 2023 r.

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 50% oceny;
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 40% oceny;
 • Osiągnięcia praktyczne i organizacyjne –10 % oceny.

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

 • dr hab. Aleksandra Szymków – Sudziarska, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodnicząca Komisji;
 • dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS – Członkini Komisji;
 • dr Dorota Kalka- Członkini Komisji;
 • Angelika Szczuka – Przedstawicielka Działu Personalnego;
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji.

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na‌ ‌stanowisku‌ ‌nauczyciela‌ ‌akademickiego,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ ‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

‌Dodatkowe‌ ‌informacje‌ ‌można‌ ‌uzyskać‌ ‌‌pod‌ ‌adresem‌ azajac2@swps.edu.pl

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌