1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Oferta oraz formularze oświadczeń są dostępne pod linkiem: https://www.umk.pl/praca/?task=offer&action=one&id=4350

Numer oferty: 4350

Jednostka: Wydział Humanistyczny

Miasto: Toruń

Stanowisko: asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk humanistycznych – literaturoznawstwo

Data ogłoszenia: 2023-05-16

Termin składania ofert: 2023-06-14

Slowa kluczowe: literaturoznawstwo, filologia klasyczna

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– tytuł zawodowy magistra filologii klasycznej,
– stopień doktora nauk humanistycznych lub rozprawa doktorska na zaawansowanym etapie (potwierdzenie promotora rozprawy doktorskiej),
– obszar badań naukowych wpisujący się w jeden z następujących obszarów:
• literatura starożytnej Grecji i/ lub Rzymu,
• recepcja kultury starożytnej Grecji i/lub Rzymu,
(preferowani będą kandydaci, których przedmiotem pracy naukowej jest literatura grecka).
– udokumentowany dorobek naukowy
• publikacje w recenzowanych wydawnictwach i czasopismach, w tym szczególnie w renomowanych wydawnictwach i czasopismach o międzynarodowym zasięgu,
• czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych,
• kierowanie projektami grantowymi/realizacja grantów naukowych/ składanie wniosków grantowych,
• doświadczenie w naukowej współpracy międzynarodowej (np. staże badawcze, stypendia etc.),
– doświadczenie dydaktyczne
• prowadzenie zajęć z zakresu języka łacińskiego/starogreckiego (preferowane) i/lub kultury starożytnej Grecji i Rzymu,
• możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych zarówno w języku polskim, jak i w angielskim,
– dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie; rozmowa rekrutacyjna z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona w całości lub w części w języku angielskim),
– doświadczenie w popularyzacji kultury starożytnej Grecji i Rzymu.

Wymagane dokumenty:

podanie
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
życiorys zawodowy
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
 Dodatkowe informacje: Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres zwojcik@umk.pl lub składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, pokój 117 w terminie do dnia 14.06.2023, do godz. 15:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.07.2023. Planowane zatrudnienie od dnia 2.10.2023. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.