Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Nauk Ekonomicznych
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
  • Miejsce: Biała Podlaska
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Warunki konkursu:

1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
2. Biegła znajomość języka polskiego.
3. Gotowość do zatrudnienia w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, jako podstawowym miejscu pracy.

Wymagania dodatkowe:

1. Opublikowany dorobek naukowy w zakresie nauk o bezpieczeństwie.
2. Dyspozycyjność do uczestnictwa w pracach badawczych, organizacyjnych i dydaktycznych uczelni.
3. Praktyczne doświadczenie związane z pracą w instytucjach z zakresu bezpieczeństwa.
4. Doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej w wyższej uczelni.
5. Płynne komunikowanie się w minimum jednym języku obcym (preferowany język angielski).
6. Gotowość podjęcia zatrudnienia w ABNS w Białej Podlaskiej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dokumenty wymagane od kandydata:

1.       Podanie o zatrudnienie.

2.       Życiorys zawodowy.

3.       Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,  doświadczenie zawodowe.

4.       Wykaz publikacji.

5.       Oświadczenie stwierdzające, że Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II  będzie podstawowym miejscem pracy.*

6.       Oświadczenie kandydata że spełnia wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 tj).*

7.        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.*

*druki oświadczeń dostępne na stronie:  http://bip.akademiabialska.pl/artykuly/158/druki-do-pobrania-konkurs-rekrutacja

 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać na adres Uczelni: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 95/97 – Kancelaria, w zaklejonej kopercie A4 z napisem „Konkurs nr BN/01/2023” lub na adres e-mail: kancelaria@akademiabialska.pl w  tytule „Dokumenty aplikacyjne – Konkurs nr BN/01/2023” w terminie do 20.06.2023 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w miesiącu czerwcu 2023 roku.

 

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II  zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się jedynie  z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, z którymi nie zostanie podpisana umowa o pracę zostaną zniszczone. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej zgodnie z art. 119 pkt. 3 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 tj.)

 

Załączniki