Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika, czyli:

·         artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim;

·         aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy;

·         osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny;

·         organizację lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej;

·         pozytywna ocenę działalności dydaktycznej potwierdzoną przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

 Kandydaci muszą spełniać poniższe warunki:

·         posiadać stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk o zdrowiu lub nauk medycznych w zakresie biochemii lub biotechnologii;

·         posiadać udokumentowany dorobek naukowy (autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych w czasopismach z listy MEiN; udział w konferencjach z zakresu biochemii i/lub biotechnologii;

·         posiadać kompetencje dydaktyczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej;

·         posiadać umiejętności z zakresu laboratoryjnych technik badawczych stosowanych w laboratoriach chemicznych lub biochemicznych lub analityki medycznej lub biotechnologicznych.

·         posiadać kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Załączniki