asystent dydaktyczny

Studium Języków Obcych
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Od kandydata oczekuje się doświadczenia w pracy z osobami dorosłymi i prowadzeniu zajęć w formie lektoratów, opracowywania sylabusów z określonego języka obcego, przygotowania materiałów autorskich do nauki specjalistycznego języka angielskiego, przekazywania podstawowych informacji o kulturze kraju charakterystycznego dla danego obszaru językowego, przeprowadzania testów kontrolnych, które dają możliwość sprawdzenia swoich postępów i są wskazówką do dalszej nauki, przeprowadzania po każdym semestrze egzaminów, którego zaliczenie umożliwia rozpoczęcie nauki na kolejnym etapie zaawansowania, udzielania konsultacji, stałego doskonalenia swoich umiejętności językowych, poznawania nowych metod nauczania.

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

Posiadanie stopnia naukowego magistra, magistra inżyniera lub równoważnego; 

Zaawansowana znajomość języka angielskiego, potwierdzona właściwym dyplomem lub świadectwem wydanym na podstawie egzaminu przez instytucję o uznanej pozycji w nauczaniu języka angielskiego; 

Co najmniej pięcioletni udokumentowany staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego lub w nauczaniu dorsłych;

Udział w projektach międzynarodowych prowadzonych na uczelni wyższej;

Wysokie umiejętności dydaktyczne potwierdzone np. wynikami ankiet studenckich;

Predyspozycje i umiejętności osobiste, w tym: 

– umiejętność rzetelnego przekazywania wiedzy i umiejętności praktycznych, 

– umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,  

– znajomość i umiejętność obsługi komputera oraz technik nauczania na odległość, 

– czynny udział w szkoleniach i kursach podnoszących kompetencje dydaktyczne; 

Mile widziane:

– doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego, języka angielskiego biznesowego,

– wiedza z zakresu nowoczesnych metod nauczania języków obcych,

– wiedza i doświadczenie z zakresu tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych,

– umiejętność pracy metodą projektową, np. „design thinking”,

– doświadczenie w  organizowaniu konkursów i przedsięwzięć promujących naukę języka angielskiego,

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczestników,

– doświadczenie w pracy z uczniami szkół średnich,

– umiejętność organizacji kursów i warsztatów językowych,

– znajomość współczesnych platform do nauczania zdalnego oraz projektowania quizów językowych,

– uczestnictwo w różnego rodzaju projektach dydaktycznych czy edukacyjnych,

 

W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Załączniki