Adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • matematyka

Opis stanowiska

DZIEKAN  WYDZIAŁU  INŻYNIERII  PRODUKCJI

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO  W  LUBLINIE

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U 2018 r. poz. 1668)                                 

Wymagania dla kandydatów:

·      stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka,

·      predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,

·      nienaganna postawa etyczno-moralna,

·      umiejętność pracy w zespole,

·      bardzo dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim),

·      dobra znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

·      podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

·      życiorys,

·      kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni,  https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/)

·      dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,

·      oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym  miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/)

·      oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/),

·      zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

·      w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138 (tel. (+48) 81 531-96-67
w terminie od 20.05.2023 r. do 20.06.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2023 r.

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać
w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki  (ul. Głęboka 28, tel. 81-531-96-21)

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

(-) prof. dr hab. Dariusz Andrejko