Adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych

 

Konkurs numer 70.2023.ZM.WNB.AW z dnia 19.05.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych

Nazwa stanowiska: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

 • w dyscyplinie: nauki biologiczne
 • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Okres zatrudnienia: 2 lata

Termin składania dokumentów: 18.06.2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 3. Stopień doktora nauk biologicznych.
 4. Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi w czasopismach z listy ministerialnej (w tym prace za 140 punktów lub minimalnie za 100 punktów).
 5. Prezentacje wyników badań na konferencjach naukowych.
 6. Prowadzone badania naukowe muszą mieścić się w dyscyplinie nauk biologicznych.
 7. Doświadczenie w pracy badawczej z zakresu mikrobiologii, szczególnie w zakresie wirulencji szczepów Gram-ujemnych ( E. coli, Salmonella).
 8. Dodatkowym atutem będzie znajomość standardowych metod stosowanych w mikrobiologii i biologii molekularnej (testy jałowości, identyfikacja mikroorganizmów z zastosowaniem metod biochemicznych, PCR, MALDI-TOF MS; metodyka pracy z owadzim modelem badawczym – larwami Galleria melonella: techniki elektroforetyczne: elektroforeza żelowa SDS-PAGE, 2–DE, metoda PFGE; molekularne techniki analizy filogenetycznej mikroorganizmów); a także znajomość zagadnień dotyczących budowy osłon komórkowych bakterii Gram-ujemnych ze szczególnym uwzględnieniem lipopolisacharydów oraz białek błony zewnętrznej.
 9. Odbycie staży naukowych.
 10. Udział w realizacji grantów badawczych jako wykonawca i/lub kierownik.
 11. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych na uczelni wyższej z mikrobiologii, bakteriologii, mikrobiologii przemysłowej.
 12. Doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy biologicznej oraz mikrobiologicznej.
   

Zakres obowiązków

W obszarze badawczym:

 1. Prowadzenie badań z zakresu mikrobiologii oraz proteomiki, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad patogenezą bakterii Gram-ujemnych oraz pracy z owadzim modelem badawczym – larwami Galleria mellonella.
 2. Przygotowywanie publikacji naukowych oraz projektów badawczych.
 3. Aktywny udział w konferencjach naukowych.

W obszarze dydaktycznym:

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z mikrobiologii, mikrobiologii przemysłowej, bakteriologii, budowy i funkcji struktur komórkowych mikroorganizmów.
 2. Opieka nad studentami realizującymi prace dyplomowe.

W obszarze organizacyjnym:

 1. Działania na rzecz upowszechniania i popularyzacji wiedzy.
 2. Opieka nad praktykantami.
 3. Zaangażowanie w tworzenie nowych przedmiotów i programów studiów.
   

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora.
 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 6. Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 7. Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt 70.ZM.WNB”.

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.
   

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora.
  W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.