Asystent badawczo-dydaktyczny

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Rektor

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza konkurs jednoetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego

 

Konkurs 5

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne
DATA OGŁOSZENIA: 19.05.2023r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.06.2023r. – 03.07.2023r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
LINK DO STRONY UCZELNI: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
SŁOWA KLUCZOWE: nauki socjologiczne

Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pani mgr Katarzyna Nowak).

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w § 89 pkt. 4 Statutu SGGW.

 

OD KANDYDATA(TKI) OCZEKUJE SIĘ:

–   tytułu magistra i/lub stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne lub socjologia oraz dorobku w zakresie nauk socjologicznych lub socjologii,

–   zainteresowań naukowych i dydaktycznych oraz zdolności do ich rozwijania,

–   co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,

–  znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku,

– pełnej dyspozycyjności

 

Dodatkowym atutem będzie w szczególności:

– odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym,

– umiejętność pracy w zespole,

– wykazywanie pozytywnych cech osobowości, przede wszystkim kreatywności, odpowiedzialności, sumienności i pracowitości, komunikatywności, gotowości do pogłębiania wiedzy, umiejętności współpracy w zespołach krajowych i międzynarodowych oraz życzliwości i lojalności wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony(a) a także postaw zgodnych z zasadami etyki nauczyciela akademickiego.

Planowane zatrudnienie: począwszy od semestru zimowego w roku akademickim 2023/2024, na czas określony 2 lat z możliwością przedłużenia zatrudnienia.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,

2) kwestionariusz osobowy (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW),

3) życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV,
4) oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 w/w Ustawy (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW),
5) kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem w Biurze Organizacyjnym SGGW/odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie tytułu zawodowego magistra i /lub stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych (dyscyplina nauki socjologiczne lub socjologia),
6) wykaz prac opublikowanych i dorobku naukowego,

7) potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym, umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.

Informujemy, że za kompletność i zgodność złożonych dokumentów z wytycznymi zamieszczonymi w ogłoszeniu konkursowym odpowiada kandydat.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będą:

1)     opinia z ostatniego miejsca pracy,

2)     świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

3)     odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – druk wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.

Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Miejsce i termin składania dokumentów: 03.07.2023r.

Dokumenty należy składać do dnia 03.07.2023r. do godziny 16:00 w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22,  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa, tel.: +48 22 59 347 10.

Data rozstrzygnięcia konkursu: do 11.07.2023r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

Warszawa, 19.05.2023r.