asystent badawczo-dydaktyczny – 1 etat

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Katedry Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  20.06.2023 r.

 

LINK DO STRONY: https://bip.sum.edu.pl   

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574
z późn. zm.).

 

Wymagania kwalifikacyjne:  

1.    dyplom lekarza,

2.    prawo wykonywania zawodu lekarza,

3.    stopień naukowy doktora nauk medycznych,

4.    specjalizacja z chirurgii ogólnej,

5.    doświadczenie w pracy na oddziale chirurgicznym,

6.    biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

7.    doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej ze studentami,

8.    dorobek naukowy – publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji ministerialnej > 100,

9.    w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.    pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,

2.    podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3.    plan rozwoju naukowego,

4.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),

6.    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

 

Wymagane oświadczenia:

1.    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2.    oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

3.    oświadczenie o:

a)         posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)        korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)        nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)        oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

            „Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w  Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Katedry Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach”

 

osobiście lub drogą pocztową

do dnia 20.06.2023 r. (decyduje data wpływu dokumentów)

w Kancelarii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok.  11,  parter

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

tel. kontaktowe: 32 20 83 549, 32 20 83 544.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument  z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

 

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację   w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

Załączniki