1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Grafiki
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki

Opis stanowiska

Rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ogłasza konkurs nr 1/WG/2023

na stanowisko asystenta (pracownik badawczo – dydaktyczny)

na Wydziale Grafiki na kierunku Grafika

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z  2022 r.  poz. 574 z późn. zm.)   oraz w Statucie ASP w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Wymagania niezbędne:
1.   Posiadania  tytułu zawodowego magistra lub magistra sztuki.

2.   Posiadanie wykształcenia związanego ze sztukami wizualnymi, w szczególności
z projektowaniem graficznym.

3.   Dorobek zawodowy w zakresie dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
w szczególności dorobek projektowy w obszarze tworzenia wydawnictw, projektowania systemowego, komunikacji wizualnej, grafiki reklamowej.

4.   Wiedza z zakresu liternictwa i typografii. Wiedza dotycząca technologii powstawania książek oraz doświadczenie dotyczące projektowania wydawnictw, książek                            i publikacji poligraficznych.

5.   Doskonała znajomość i doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania pakietu Adobe CS (przede wszystkim InDesign, Illustrator, Photoshop).

6.   Znajomość języka obcego (preferowany język angielski).

7.   Doświadczenie dydaktyczne/pedagogiczne w obszarze grafiki projektowej.

8.   Deklaracja, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Wymagane dokumenty:
1.     Podanie do Rektora ASP zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (ze wskazaniem numeru konkursu).

2.     Kopia dokumentu potwierdzającego  posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki

3.     Zaświadczenie o statusie studenta studiów doktoranckich (nieobowiązkowe – składane przez studentów studiów doktoranckich)

4.     Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania).

5.     Życiorys zawodowy, w tym opis doświadczenia dydaktycznego.

6.     Zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu itp.)

7.     Spis i dokumentacja dorobku zawodowego / artystycznego w zakresie kompetencji wymaganych  w konkursie – wersja cyfrowa.

8.     Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w wypadku wygrania konkursu.

9.     Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według załącznika (dokument do pobrania).

Zgłoszenie na konkurs należy kierować na adres email:  sok.grafiki@asp.gda.pl   (tylko elektronicznie, skany dokumentów) do dnia 26.06.2023 r.

Informacji na temat konkursu udziela: Sekcja Organizacji Kształcenia, Wydział Grafiki ASP Gdańsk, Tel. 58 320 15 04, sok.grafiki@asp.gda.pl

Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja może poprosić o dostarczenie wybranych dokumentów w formie oryginału do wglądu.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI do dnia 30.06.2023 r.

Z osobą wybraną w trybie konkursowym zostanie nawiązany stosunek pracy  na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1.10.2023 r.

 

Załączniki