3 etaty adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Politechniki Morskiej w Szczecinie

za zgodą Rektora Politechniki Morskiej

dnia 23.05.2023 r. ogłasza konkurs na trzy stanowiska adiunktów badawczo – dydaktycznych w dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w Katedrze Informatyki, 3 etaty, czas określony.

Kandydaci powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie PM.

Kwalifikacje, jakie powinien spełniać kandydat:

–         posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub dyscyplinach pokrewnych,

–         posiadanie aktualnego dorobku naukowego (2020-2023), w tym 2 publikacji w bazie Journal Citation Reports,

–         posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć
na kierunkach: informatyka, telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika, automatyka, mechatronika, teleinformatyka w szkolnictwie wyższym lub średnim technicznym o profilach zgodnych z informatyką, telekomunikacją, elektroniką, elektrotechniką, automatyką, mechatroniką lub posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w sektorach ICT lub elektrotechniki w zawodach: informatyk, teleinformatyk, elektronik, elektrotechnik, automatyk, mechatronik, elektroautomatyk lub jest absolwentem kierunku studiów z obszarów informatyka, telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika, automatyka, mechatronika, teleinformatyka oraz ukończył te studia w okresie 2 lat kalendarzowych przed podjęciem zatrudnienia w Uczelni na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji lub na Wydziale Mechatroniki
i Elektrotechniki,

–         dobra znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

–         komfortowe warunki pracy naukowej (nowoczesna przestrzeń biurowo-laboratoryjna),

–         udział w pracach badawczych i projektowych,

–         konkurencyjne zarobki: około 7 900 PLN,

–         zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

–         podanie o zatrudnienie,

–         życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,

–         odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

–         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach przeprowadzenia konkursu.

                Dokumenty należy składać do dnia 30.06.2023 r.:

–         w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Morskiej w Szczecinie, pok. 174, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin,

–         w skrzynce na korespondencję WIiT nr 53 znajdującej się na I piętrze w budynku głównym PM ul. Wały Chrobrego 1-2,

–         na adres e-mail: di@pm.szczecin.pl

 Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 894.

                Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od terminu składania wymaganych dokumentów. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie PM procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor, po otrzymaniu opinii Prorektora ds. Kształcenia. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Zastrzega się możliwość zaproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną, przez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna Politechniki Morskiej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

1.        administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Politechnika Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, pm@pm.szczecin.pl;

2.        kontakt do inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iod@pm.szczecin.pl;

3.        dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

4.        informacja o wynikach konkursu (Pani/Pana tytuł, imię i nazwisko) będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Morskiej w Szczecinie. Pozostałe dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich;

5.        dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zniszczone, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w kolejnych naborach, wtedy będą przechowywane przez 6 miesięcy. Dokumenty osób, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną zatrudnione przez administratora, zostaną włączone do teczki osobowej pracownika;

6.        osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

–         dostępu do danych osobowych dotyczących na podstawie art. 15 RODO,

–         do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

–         do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

–         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

–         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,

–         do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

        Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej: iod@pm.szczecin.pl;

7.        osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;

8.        podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne;

9.        dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski