Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

ogłasza konkurs na stanowisko

 ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

W KATEDRZE INFORMATYKI

na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), Statucie Politechniki Częstochowskiej oraz szczegółowe wymagania określone przez komisję konkursową jednostki.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1.    Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie Informatyka Techniczna
i Telekomunikacja.

2.    Deklaracja publikacji w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.

3.    Tytuł magistra uzyskany na kierunku Informatyka w ciągu ostatnich 6 lat.

4.    Otwarty przewód doktorski na studiach doktoranckich, lub pozytywna ocena śródokresowa w Szkole Doktorskiej.

5.    Odpowiedni dorobek naukowy, potwierdzony publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych związany z tematyką analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych uzyskany w ciągu ostatnich 3 lat.

6.    Dobra znajomość systemów kontroli wersji, metodyki DevOps, zagadnień związanych
z przetwarzaniem obrazów oraz przetwarzaniem chmur punktów.

7.    Dobra znajomość języków programowania C++ oraz Python.

8.    Potwierdzony czynny udział w konferencjach krajowych lub międzynarodowych
w okresie ostatnich 3 lat.

9.    Mile widziane doświadczenie w realizacji badań naukowych (grantów lub badań statutowych).

10. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ostatnich 4 latach, szczególnie
w zakresie programowania.

11. Bardzo dobra znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

12. Gotowość zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej, jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 października 2023 roku na okres 1 roku.

Wymagane dokumenty:

1.    Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych skierowane do  JM Rektora Politechniki Częstochowskiej przez Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

2.     CV kandydata do pracy.

3.     Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata.

4.     Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.

5.     Kopie posiadanych świadectw pracy.

6.     Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z poźn. zm.).

7.     Oświadczenie kandydata o poniższej treści:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko asystenta na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechniki  Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej: RODO, przekazujemy informacje dotyczące przewarzania danych osobowych przez Politechnikę Częstochowską

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska z  siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl.

2. Inspektor ochrony danych

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu 34 3250471 lub adresem e-mail: iodo@pcz.pl.

3. Cel i podstawa prawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 22 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO.

Podanie innych danych w zakresie niewynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy  zostanie potraktowane jako zgoda  na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Jeżeli w przekazanych przez Panią/Pana  dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO to konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych,  w tym w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub wsparcia informatycznego.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  dot. prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przepisów o archiwizacji obowiązujących w Politechnice Częstochowskiej.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na warunkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz  usunięcia danych osobowych.

W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania, w tym profilowaniu.

Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać

w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Politechniki Częstochowskiej,

42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69, pok. 149

w terminie do 23.06.2023 r.

 z dopiskiem na kopercie: asystenta w Katedrze Informatyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 28.06.2023 r.

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP Politechniki Częstochowskiej oraz będzie udzielana w Biurze Dziekana WIMiI  lub pod nr telefonu: 
+48 34 32 50 504

 

Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2023 r.

 

                                                                                                          REKTOR

 

                                                                                       Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol