dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika lub nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub równoważny
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu jednej z dziedzin: elektrotechniki, elektroniki, informatyki, inżynierii biomedycznej, mechatroniki, potwierdzony m.in.: autorstwem lub współautorstwem publikacji naukowych indeksowanych w WoS lub SCOPUS
 • biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców potwierdzoną stosownym certyfikatem)
 • bardzo dobrą znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • Dodatkowym atutem będzie ukończenie kursów lub szkoleń przydatnych w pracy naukowej lub dydaktycznej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kopie dyplomu/ów wymaganych na danym stanowisku,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu),
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).

Załączniki