asystent badawczo-dydaktyczny 2 etaty

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi
określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu
UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera lub równorzędny;
• wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
• posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy
dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania
Od kandydata oczekujemy:
• predyspozycji do prowadzenia badań w ramach tematów
badawczych rozwijanych w Instytucie Fizyki, ewentualnie
także badań interdyscyplinarnych powiązanych ściśle
z fizyką lub biofizyką,
• gotowości do prowadzenia badań w ośrodkach
zagranicznych, jeśli tematyka badań będzie to uzasadniała.
• aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na
badania,
• prowadzenia zajęć dydaktycznych w j. polskim i angielskim,
• zaangażowania obejmującego stałą troskę o podnoszenie
poziomu zajęć dydaktycznych i dbałość o powiązanie
dydaktyki z najnowszymi wynikami badań.
Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do podpisania umowy o pracę
do dnia 1 października 2023 i podjęcia pracy najpóźniej 1 lutego 2024

Załączniki