Adiunkt

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i ogólnoakademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Obecnie przygotowuje się do uruchomienia studiów w Krakowie. 

Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki. Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 800 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia atrakcyjny system benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Adiunkt

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

Katedra Studiów Społecznych

grupa pracowników badawczo-dydaktycznych 

pensum dydaktyczne: 240 godzin

 

Opis stanowiska:

 • Zadania badawcze: prowadzenie badań naukowych, pozyskiwanie środków na badania naukowe, tworzenie zespołów badawczych, kierowanie projektami naukowymi, publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Zadania dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku (przede wszystkim na kierunkach: Zarządzanie zasobami ludzkimi i Życie publiczne, współpraca z ośrodkami zagranicznymi, doskonalenie kompetencji dydaktycznych;
 • Zadania organizacyjne: udział w organizacji procesu dydaktycznego, rozwój oferty dydaktycznej, inicjowanie i rozwój współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Wymagania:

 • Posiadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk socjologicznych; (uzyskanego najpóźniej do 30 września 2023 r.) 
 • Doświadczenia dydaktycznego (minimum 1 rok);
 • Dorobku naukowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i/ lub socjologii pracy/organizacji;
 • Doświadczenia organizacyjnego w zakresie wspomagania działalności jednostki naukowej lub dydaktycznej (doświadczenie międzynarodowe mile widziane);
 • Gotowości do prowadzenia zajęć także w weekendy;
 • Biegłej znajomości języka polskiego oraz biegłej znajomości języka angielskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć oraz samodzielne pisanie publikacji w tym języku;
 • Bardzo dobrej obsługi komputera i gotowości do uczenia się nowych aplikacji (znajomość pakietu G-suite mile widziana);
 • Deklaracji o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy;
 • Gotowości do rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji w obszarze dydaktycznym.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌ i wsparcie doradcy dydaktycznego; 
 • Premie za publikacje;
 • Nastawienie na rozwój naukowy poprzez wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów w pozyskiwaniu i realizacji grantów;
 • Wsparcie w komercjalizacji projektów badawczych oraz ułatwienie współpracy z zewnętrznymi firmami i inwestorami przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy oraz SWPS Innowacje;
 • Elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌ oraz swobodę w działaniu – możliwość realizacji autorskich pomysłów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tworzenia własnych zespołów badawczych;
 • Laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz centra badawcze, które działają na pograniczu nauk społecznych i nowych technologii;
 • Możliwość dołączenia do prężnie rozwijającego się ośrodka naukowego “Młodzi w Centrum Lab”
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach,
 • Możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌;
 • Współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌.
   

Wymagane dokumenty:

 • CV z wykazem dorobku dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań;
 • kopia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora oraz tytułu magistra lub oświadczenie o planowanym terminie obrony rozprawy doktorskiej​.

 

Zgłoszenie prosimy przesłać za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=af73191a91ef4e32897a10c805e5f4aa

 

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 40 % oceny
 • osiągnięcia dydaktyczne  – 30 % oceny
 • osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 30 % oceny
   

Wymagane dokumenty prosimy przesłać do 18 czerwca 2023 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2023 roku.

Skład komisji konkursowej:

 • dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS – przewodnicząca Komisji
 • dr Justyna Sarnowska-Wilczyńska – członkini komisji;
 • dr Olga Czeranowska – członkini komisji;
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS – członek komisji;
 • Angelika Szczuka  – pracownik działu personalnego;
 • Anna Zając – sekretarz Komisji.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Regulaminie konkursu (LINK DO REGULAMINU) procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@@swps.edu.pl