Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Miejsce: Rzeszów
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

1.      INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

2.      MIASTO: Rzeszów

3.      STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Konserwacji Zabytków

4.      DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne

5.      DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa, geodezja i transport lub architektura i urbanistyka

6.      DATA ROZPOCZĘCIA: 29 maja 2023 r.

7.      TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 czerwca 2023 r. do godz. 14:00

8.      TERMIN ROSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  12 lipca 2023 r.

9.      PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 października 2023 r.

10.   RODZAJ UMOWY: na czas określony

11.   WYMIAR ETATU: pełny etat

12.   LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budownictwa–inzynierii-srodowiska-i-architektury

13.   SŁOWA KLUCZOWE: konserwacja zabytków, dziedzictwo kulturowe, zarządzanie dziedzictwem

14.   OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport lub dyscyplinie architektura i urbanistyka.

W dotychczasowym dorobku naukowym powinna być uwzględniona problematyka z zakresu ochrony i konserwacji zabytków. Należy wykazać swój dorobek naukowy wymieniając dotychczasowe publikacje naukowe oraz osiągnięcia zawodowe.

Wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu wykładów oraz ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych z przedmiotów o tematyce związanej z konserwacją zabytków i ochroną dziedzictwa kulturowego. Osoba zatrudniona w Katedrze Konserwacji Zabytków w pierwszej kolejności prowadzić będzie zajęcia o profilu zagadnień konstrukcyjnych w budowlach zabytkowych.

 

Kandydaci na stanowisko adiunkta w Katedrze Konserwacji Zabytków powinni:

posiadać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport lub dyscyplinie architektura i urbanistyka;
posiadać ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo lub architektura ukończone na uczelni technicznej;
spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 z późn. zm.;
posiadać min. 4-letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów o tematyce związanej z konserwacją zabytków i ochroną dziedzictwa kulturowego;
wykazywać się praktyką zawodową;
wykazywać się dorobkiem naukowym z zakresu konserwacji zabytków, przedłożyć udokumentowany wykaz prac i spis publikacji;
wykazywać się dobrą znajomością pakietu Microsoft Office oraz oprogramowania z zakresu CAD, ze szczególnym uwzględnieniem programów AutoCAD;
wykazywać się dorobkiem projektowym i naukowym;
wykazywać się doświadczeniem związanym z projektami lub usługami badawczymi;
wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie języka ojczystego;
wykazywać się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 

 

Wymagane dokumenty:

·      podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej;

·      CV, kwestionariusz osobowy;

·      odpisy (kopie) dyplomów;

·      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.

2.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.

4.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

5.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

8.     Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

10.  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 14:00, w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów (pok. P-134).

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

[1]Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
[2]Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Załączniki