Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy lekarza medycyny;
 • Specjalizacja w dziedzinie: psychiatrii/ zaświadczenie potwierdzające odbywania specjalizacji w zakresie psychiatrii
 • Doświadczenie w zakresie dydaktyki na kierunku lekarskim, w tym doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku English Division;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Ukończenie specjalistycznego kursu w Centrum Symulacji Medycznej, potwierdzającego umiejętność przeprowadzenia Obiektywnego Ustrukturyzowanego Egzaminu Klinicznego (OSCE);

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć na kierunku lekarskim, zajęcia z psychiatrii
 • Uczestniczenie w egzaminach/zaliczeniach
 • Prowadzenie konsultacji dla studentów
 • Prowadzenie kół naukowych
 • Współudział w pracy naukowo- badawczej i organizacyjnej Zakładu Psychiatrii
 • Współudział w organizacji pracy zakładu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • życiorys naukowy (CV)
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat
 • informacja o dorobku dydaktycznym, badawczym i organizacyjnym
 • wykaz publikacji
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie w przypadku konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta,
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.)
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora oraz dyplom magistra lub dyplom równorzędny)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze

Załączniki