Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktyczntch w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 26.09.2023 r.
Wygrana Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w UŁ

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dyscyplinie historia
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z obszaru historii historiografii, dziejów Łodzi, oral history udokumentowane w postaci publikacji naukowych
 • udział w projektach badawczych z zakresu historii
 • znajomość przynajmniej jednego (najlepiej dwóch) języka obcego, w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym życiu naukowym
 • doświadczenie współpracy z instytucjami kultury
 • umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych orz motywacja do pracy naukowo- dydaktycznej
 • zdolności interpersonalne

Zakres obowiązków

 • sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.)
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ
 • przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
 • dbanie o dobro pracodawcy, ochrona jego mienie oraz zachowanie w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
 • niezwłocznie zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, polegające na realizacji grantu, kierowaniu programem badawczym lub uczestnictwie w międzynarodowym programie badawczym, a także na autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez publikowanie wyników
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • inne zadania w obszarze obowiązków organizacyjnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy (https://www.uni.lodz.pl/kariera)
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • opinia kierownika jednostki lub promotora
 • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
 • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora

Załączniki