Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektryczny
Politechnika Częstochowska
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym

Nasze wymagania

 • 1. Deklaracja publikowania w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika z afiliacją w Politechnice Częstochowskiej.
 • 2. Gotowość do zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej, jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na okres roku.
 • 3. Posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera z dziedziny nauk technicznych.
 • 4. Doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z automatyką lub elektrotechniką.
 • 5. Dobra znajomość języka angielskiego.
 • 6. Dobra znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 • 7. Znajomość zagadnień ogólnych związanych z elektrotechniką lub elektroniką lub automatyką, w szczególności w zakresie związanym z energoelektroniką.
 • 8. Znajomość zagadnień z zakresu programowania regulatorów oraz sterowników przemysłowych.
 • 9. Posiadanie aktualnych świadectw kwalifikacyjnych SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji i dozoru (niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych).
 • 10. Opinia samodzielnego pracownika naukowego.

Mile widziane

 • 1. Mile widziane doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych oraz programowaniu mikrokontrolerów.
 • 2. Mile widziana znajomość konstrukcji oraz funkcjonowania wysokoobrotowych bezszczotkowych silników prądu stałego.
 • 3. Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu konstrukcji oraz technologii budowy transformatorów i dławików średniej częstotliwości.
 • 4. Mile widziane doświadczenie w projektach badawczych oraz umiejętność pracy zespołowej.
 • 5. Mile widziane doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu robotyki i automatyki.

Zakres obowiązków

 • zgodny z zakresem obowiązków na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych skierowane do JM Rektora Politechniki Częstochowskiej przez Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.
 • 2. CV kandydata do pracy.
 • 3. Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata.
 • 4. Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.
 • 5. Kopie posiadanych świadectw pracy.
 • 6. Deklaracja publikowania.
 • 7. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • 9. Oświadczenie kandydata o poniższej treści: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko asystenta na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej,, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej: RODO, przekazujemy informacje dotyczące przewarzania danych osobowych przez Politechnikę Częstochowską

Załączniki