Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

stanowisko adiunkta w Katedrze Polityki Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji

Nasze wymagania

 • stopień naukowy: doktor nauk prawnych lub doktor nauk o polityce i administracji lub doktor nauk o bezpieczeństwie
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: nauk prawnych, przy czym szczególnie pożądany będzie dorobek interdyscyplinarny powiązany z dyscyplinami nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie
 • udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny
 • biegła znajomość języka polskiego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Mile widziane

 • Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien prowadzić badania oraz posiadać doświadczenie dydaktyczne (atutem będzie także doświadczenie praktyczne) z zakresu zagadnień mieszczących się w problematyce bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego (m.in. kryminologii, kryminalistyki, zwalczania przestępczości, ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności naukowej na rzecz Uniwersytetu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o prowadzeniu działalności naukowej w dziedzinie/dziedzinach i dyscyplinie/dyscyplinach naukowych
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej - kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych

Oferujemy

 • PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
 • UMOWA O PRACĘ

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta z uzasadnieniem. Na podaniu należy złożyć oświadczenie: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
 • życiorys/CV
 • odpis dyplomu o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub doktora nauk o polityce i administracji lub doktora nauk o bezpieczeństwie
 • wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego – w tym lista publikacji z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych oraz osiągnięciach w kształceniu studentów
 • informacja o dorobku organizacyjnym
 • oświadczenie, że w razie wygrania konkursu i zatrudnienia w UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny/dyscyplin naukowych (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW z późniejszymi zmianami)
 • oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 4/2020);
 • ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata

Załączniki