Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce: Gorzów Wielkopolski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Wykładowca.
Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu: chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne; chirurgia; zakażenia szpitalne; podstawy pielęgniarstwa.

Nasze wymagania

 • • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
 • • praca dydaktyczna na uczelni;
 • • szkolenia/kursy/specjalizacje: pielęgniarstwo chirurgiczne; pielęgniarstwo epidemiologiczne; wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego; endoskopia; resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Zakres obowiązków

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie do JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z dokładnym określeniem stanowiska, dyscypliny naukowej i zakresu wynikającego z opisu stanowiska
 • 2. kwestionariusz lub curriculum vitae
 • 3. odpisy (kserokopie) dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych i zawodowych, w tym tytułu zawodowego magistra (oryginały do wglądu podczas podpisywania umowy);
 • 4. oświadczenie o wyborze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy
 • 5. oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Załączniki