Asystent stanowisko dydaktyczne

Instytut Sieci Teleinformatycznych PP
Politechnika Poznańska
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Do obowiązków dydaktycznych przyszłych asystentów będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu sieci teleinformatycznych, w szczególności bezpieczeństwa sieci i ochrony danych w systemach teleinformatycznych.
Zatrudnienie przewiduje się od dnia 1 października 2023 r. na okres 1 roku z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

Nasze wymagania

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera,
 • dobre wyniki uzyskane podczas studiów wyższych (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, projekty badawcze, publikacje, udział w konferencjach naukowych) oraz dobra opinia ze studiów i działalności po ich zakończeniu – o ile taka miała miejsce, uczestnictwo w szkole doktorskiej lub studiach doktoranckich
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego
 • specjalizacja w co najmniej jednym z obszarów: bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych, telekomunikacja, sieci komputerowe, technologie sieciowe
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • znajomość programowania

Zakres obowiązków

 • przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych (laboratoria, ćwiczenia, projekty) na kierunkach studiów: informatyka, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja z zakresu sieci teleinformatycznych, w szczególności bezpieczeństwa sieci i ochrony danych w systemach teleinformatycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i dla pracownika
 • CV wraz z opisem dorobku naukowego (wykaz publikacji, udział w projektach badawczych, opinia promotora dotycząca zaawansowania rozprawy doktorskiej – dla kandydatów z otwartym przewodem doktorskim), doświadczenia dydaktycznego oraz aktywności w życiu akademickim
 • arkusz kwalifikacyjny (zał. nr 1 do Zasad polityki kadrowej)
 • zdjęcie
 • kopie dyplomów (oryginał do wglądu)
 • oświadczenie, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy (zał. nr 2 do Zasad polityki kadrowej)
 • oświadczenie zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. nr 3 do Zasad polityki kadrowej)
 • klauzula informacyjna
 • potwierdzenie ukończenia kursu pedagogicznego