Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
 • Miejsce: Warszawa, Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

Nasze wymagania

 • 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie lub dziedzin pokrewnych,
 • 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • 3. niekaralność za przestępstwo umyślne.

Mile widziane

 • 1. osoby posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy, zwłaszcza jeśli tematyki prac jest zgodna ze specyfiką zadań SWWS;
 • 2. osoby będące autorami publikacji naukowych, w których podjęto rozważania dotyczące obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jego podsystemów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli podmiotów wchodzących w zakres wymiaru sprawiedliwości, ochrony ludności w sytuacjach nadzwyczajnych, zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem analizy ryzyka;
 • 3. osoby deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;
 • 4. osoby dysponujące doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych, pracy dydaktycznej i wdrożeń projektów społecznych;
 • 5. osoby posiadające umiejętności projektowania oraz realizowania badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych;
 • 6. osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych i humanistycznych;
 • 7. osoby wyrażające gotowość realizacji zajęć dydaktycznych w terenie (w tym: w Kaliszu, w Warszawie i jej okolicach).

Zakres obowiązków

 • 1. Projektowanie oraz realizowanie badań naukowych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, również w ujęciu interdyscyplinarnym, zgodnie ze specyfiką SWWS.
 • 2. Projektowanie, realizowanie i raportowanie prac rozwojowych i wdrożeniowych zgodnych ze specyfiką zadań i zainteresowań SWWS.
 • 3. Opracowywanie projektów dotyczących kwestii funkcjonowania systemowego obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jego podsystemów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli podmiotów wchodzących w zakres wymiaru sprawiedliwości.
 • 4. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego SWWS w tym:
 • a. Publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach;
 • b. Publikowanie w czasopismach i wydawnictwach popularnonaukowych w ramach popularyzacji wiedzy;
 • c. Aktywne reprezentowanie SWWS na konferencjach naukowych;
 • d. Podejmowanie zadań na rzecz rozwoju własnego, rozwoju naukowego i rozwijania umiejętności dydaktycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
 • 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2;
 • 3. curriculum vitae;
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • 5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
 • 6. kopie świadectw pracy i referencji;
 • 7. oświadczenie o niekaralności
 • 8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy.

Załączniki