Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Aktorski
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie ogłasza w dniu 22 sierpnia 2023 r. konkurs na Wydziale Aktorskim w Krakowie na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w dziedzinie sztuki, dyscyplina sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne w niepełnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia przedmiotu Podstawy tańca

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego licencjata albo równorzędnego
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w Uczelni lub innych ośrodkach poza nią
 • czynne wykonywanie zawodu aktora, tancerza, choreografa
 • predyspozycj do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzonymi listem referencyjnym

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć z przedmiotu Podstawy tańca

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie kandydata
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 • informacje o dorobku artystycznym, naukowym lub pedagogicznym
 • list referencyjny, potwierdzający predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • oświadczenie w trybie art. 113 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki