Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Asystent w zakresie nauczania przedmiotów: czytanie partytur, propedeutyka dyrygowania, zespół wokalno-instrumentalny

Nasze wymagania

  • 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • Spełniają wymogi określone w art. 113 oraz 114 i 115 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych w specjalności: dyrygentura symfoniczno – operowa • wykazują się osiągnięciami i dorobkiem w działalności naukowej w szczególności działalności artystycznej • Posiadają doświadczenie pracy pedagogicznej na uczelni wyższej

Mile widziane

  • • znajomość języka angleiskiego na poziomie C1 • znajomość innych języków obcych na poziomie podstawowym • doświadczenie współpracy dyrygenckiej z renomowanymi orkiestrami

Zakres obowiązków

  • • Prowadzenie wyznaczonych zajęć dydaktycznych • Prowadzenie działalności badawczo-dydaktycznej Inne zadania wyznaczone przez Dziekana i Kierownika właściwej katedry wynikające z funkcjonowania Wydziału i Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

Oferujemy

  • • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę • Możliwość rozwoju dydaktycznego, naukowego i artystycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Dziekana Wydziału Dyrygentury Symfoniczno-Operowej • Poświadczoną kopię uzyskania tytułu magistra • Dokumentacja przebiegu pracy zawodowej/dydaktycznej – dorobek artystyczny • Kwestionariusz osobowy (zgodny z wzorem UMFC) • Curriculum vitae • Link do nagrania video, na którym kandydat dyryguje orkiestrą (nagranie od strony orkiestry, akceptowalne nagranie z próby lub z koncertu w postaci linku YouTube) • Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w konkursie (druk zgodny ze wzorem UMFC do pobrania ze strony internetowej) • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ( druk zgodny ze wzorem UMFC do pobrania ze strony internetowej)

Załączniki