Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Zarządzania Procesowego
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
w Katedrze Zarządzania Procesowego
Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Nasze wymagania

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości z wynikiem co najmniej dobrym oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/kandydatki wymagane są:
 •  dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,  zainteresowania naukowe korespondujące z naukami o zarządzaniu i jakości,  posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,  przygotowanie do pracy dydaktycznej, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych będzie dodatkowym atutem,  ukończone szkolenia lub staże korespondujące z zakresu profilem badawczo-dydaktycznym Katedry będą dodatkowym atutem,  doświadczenie w działalności publikacyjnej, udział w wydarzeniach popularyzujących naukę będą dodatkowym atutem,  w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,  w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • 2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • 3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • 4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • 5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 marca 2024 roku na okres roku z możliwością przedłużenia.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) wniosek własny i życiorys,
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • 3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów sporządzonych w języku innym niż polski także tłumaczenie uwierzytelnione dokumentu na język polski oraz (jeśli dotyczy) zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim odpowiednikiem),
 • 4) wykaz ewentualnego doświadczenia praktycznego w zakresie dydaktyki i badań naukowych, w tym szkoleń, staży i stypendiów,
 • 5) karta informacyjna kandydata na stanowisko asystenta,*
 • 6) informacje i ewentualne opinie na temat: a) zainteresowań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu profilu badawczo-dydaktycznego Katedry, b) doświadczenia dydaktycznego, w tym w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, c) działalności publikacyjnej (osiągniecia naukowe będą dodatkowym atutem), d) udziału w wydarzeniach popularyzujących naukę takich jak konferencje naukowe, seminaria naukowe jak też udział w projektach naukowo-badawczych,
 • 7) oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka angielskiego, a dla obcokrajowców również oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka polskiego,
 • 8) oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy*,
 • 9) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 10) deklaracja kandydata w sprawie oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N) oraz w sprawie oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, które reprezentował będzie w przypadku jego zatrudnienia w UEK*,
 • 11) oświadczenie o braku pokrewieństwa na podstawie art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 12) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji – w załączeniu.
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat/kandydatka zakwalifikowany/-a na stanowisko asystenta w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę. */Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Załączniki