Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • archeologia

Opis stanowiska

Kandydat powinien:
1. Posiadanie stopnia co najmniej doktora w dyscyplinie archeologia oraz tytułu magistra w dyscyplinie archeologia lub nauki o ziemi i środowisku.
2. Doświadczenie w prowadzeniu badań interdyscyplinarnych z zakresu geoarcheologii i archeometrii w Polsce jak i za granicą.
3. Udokumentowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zastosowaniem Skaningowego Mikroskopu Elektronowego w systemie SEM/EDS.
4. Dorobek naukowy w zakresie archeometrii i geoarcheologii, udokumentowany publikacjami oraz innymi osiągnięciami naukowymi.

Nasze wymagania

  • Kandydat powinien: 1. Posiadanie stopnia co najmniej doktora w dyscyplinie archeologia oraz tytułu magistra w dyscyplinie archeologia lub nauki o ziemi i środowisku. 2. Doświadczenie w prowadzeniu badań interdyscyplinarnych z zakresu geoarcheologii i archeometrii w Polsce jak i za granicą. 3. Udokumentowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zastosowaniem Skaningowego Mikroskopu Elektronowego w systemie SEM/EDS. 4. Dorobek naukowy w zakresie archeometrii i geoarcheologii, udokumentowany publikacjami oraz innymi osiągnięciami naukowymi.
  • Dodatkowe atuty: 1. Doświadczenie w realizacji samodzielnego projektu badawczego finansowanego przez NCN. 2. Udział w realizacji projektów badawczych finansowanych przez polskie i/lub zagraniczne agencje badawcze jako wykonawca. 3. Autorstwo lub współautorstwo publikacji z listy czasopism naukowych MEiN (min. za 100 pkt) 4. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Zakres obowiązków

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w wykopaliskach
  • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie archeologia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1) zgłoszenie do konkursu 2) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku asystenta z uzasadnieniem. Na podaniu należy dopisać: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji” 3) życiorys/CV 4) odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego DOKTORA; 5) wykaz dorobku naukowego i/lub dydaktycznego - w tym lista publikacji (w zależności od stanowiska - z uwzględnieniem wymogów niniejszego Zarządzenia) z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych 6) informacja o dorobku organizacyjnym; 7) oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz oświadczeń zgodnie z Załącznikami 1-2 do Zarządzenia 46/2018 Rektora UKSW z dnia 15 października 2018, załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2021 Rektora UKSW z dnia 7 kwietnia 2021 r. 8) w przypadku kandydatów na stanowisko: profesora UKSW oraz adiunkta oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia); 9) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata. III. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia. IV. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. V. Dokumenty należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej na adres Wydziału Nauk Historycznych UKSW: a.rojczyk@uksw.edu.pl

Załączniki