Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Słupsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska asystenta w Instytucie Prawa i Administracji w pełnym wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy.

Nasze wymagania

 • - legitymować się dyplomem ukończenia pięcioletnich jednolitych magisterskich studiów prawniczych
 • - posiadać tytuł zawodowy magistra prawa
 • - znać w stopniu zaawansowanym co najmniej jeden język nowożytny
 • - posiadać publikacje w punktowanych czasopismach naukowych, krajowych lub zagranicznych
 • - posiadać doświadczenie zawodowe w praktycznym wykonywaniu zawodu prawnika: adwokata, radcy prawnego lub sędziego

Zakres obowiązków

 • - prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu z zakresu nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dydaktycznych z zakresu prawa karnego i postępowania karnego
 • - udział w pracach organizacyjnych i promocyjnych Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
 • - realizacja indywidualnego rozwoju naukowo-badawczego oraz praca w zespołowych projektach naukowo-badawczych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku).
 • 2. Kwestionariusz osobowy
 • 3. Życiorys
 • 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego
 • 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy
 • Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki