Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Akademia Łomżyńska
 • Miejsce: Łomża
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta mieści się w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Zakładzie Pracy Socjalnej.

Nasze wymagania

 • spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.)
 • posiadają znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • posiadają co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
 • posiadają istotny dorobek naukowy lub odbyte krajowe lub zagraniczne, co najmniej roczne, staże naukowe (podstawą ubiegania się o stanowisko adiunkta nie może być osiągniecie naukowe złożone w celu nadania stopnia doktora),
 • posiadają udokumentowane osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne oraz udokumentowane podnoszenie kompetencji zawodowych
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne do prowadzenia zajęć na poziomie akademickim nie krótsze niż 5 lat

Mile widziane

 • zainteresowania naukowe w obszarze filozofii społecznej i etyki, ze szczególnym uwzględnieniem etyki zawodowej
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i prac badawczych
 • upowszechnianie wyników badań naukowych poprzez publikowanie prac w czasopismach naukowych
 • czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych
 • aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe oraz udział w ich realizacji
 • udział w szkoleniach służących podnoszeniu umiejętności dydaktycznych i naukowych
 • organizację i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu
 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych przedmiotów
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń
 • prowadzenie prac dyplomowych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów
 • recenzowanie prac dyplomowych
 • udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe
 • pełnienie dyżurów dydaktycznych (konsultacji) w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych
 • udział w opracowywaniu programów studiów dla nowych kierunków
 • udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych oraz w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów, kół naukowych, imprez kulturalnych, sportowych itp
 • przyjęcie funkcji opiekuna np. koła naukowego, organu samorządu studenckiego, opiekuna roku, opiekuna/koordynatora praktyk zawodowych
 • działalność organizacyjna poza Uczelnią
 • inicjowanie współpracy z przedstawicielami instytucji zewnętrznych
 • inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe lub działalność dydaktyczną

Oferujemy

 • Uczelnia zapewnia mozliwość rozwoju zawodowego
 • Uczelnia zapewnia możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (możliwość ubiegania się o dofinansowanie)
 • Uczelnia zapewnia możliwość uczestnictwa w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus (możliwość udziału w szkoleniach zagranicznych, wymiany doświadczeń w środowisku międzynarodowym, wymiany dobrych praktyk)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • list motywacyjny
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.) (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • kopie innych dokumentów poświadczających spełnianie przez kandydata wymogów określonych w punkcie nasze wymagania
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, Akademia Łomżyńska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym, CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z własnej inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i § 3 oraz art. 221b § 1 Kodeksu pracy)
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez AŁ prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez AŁ przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. (formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. 8 i 9 do pobrania na stronie internetowej w zakładce pracownicy)

Załączniki