Starszy wykładowca stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Aktorski
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

stanowisko starszego wykładowcy w dyscyplinie sztuki muzyczne
w przedmiocie nauczania „Piosenka”
w wymiarze 1 etatu
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 r. poz. 1668/
 • stopień magistra z zakresu sztuk muzycznych,
 • dorobek artystyczny w reprezentowanej dziedzinie min. 5 lat,
 • doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie nauk o sztuce minimum 2 lata.

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumentacja dorobku artystycznego,
 • opis działalności dydaktycznej,
 • oświadczenie, że w razie zatrudnienia, PWSFTviT będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko starszego wykładowcy, ogłoszonym 13 września 2023 r. i prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne."

Załączniki