Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuki
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5 etatu) na stanowisku asystenta w grupie badawczo – dydaktycznej w Katedrze Muzyki

Nasze wymagania

 • tytul magistra kierunku instrumentalistyka (specjalność organy)
 • kompetencje artystyczne (działalność w zakresie instrumentalistyki, w specjalności organy)
 • kompetencje dydaktyczne i doświadczenie zawodowe wynikające z pracy w szkolnictwie wyższym
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej i artystycznej w zakresie dyscypliny sztuk muzycznych (instrumentalistyka)
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisku
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w zał. nr 3)
 • odpis dyplomu magistra
 • wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje artystyczne lub naukowe w reprezentowanej dyscyplinie konkursowej, dydaktyczne, organizacyjne (wg wzoru w zał. nr 4)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)

Załączniki