Adiunkt stanowisko badawcze

praca@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii w ramach programu NCN SONATA BIS 10
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Konkurs nr 125.2023.IP.NCN.BIS.WNHP.AH z dnia 25.09.2023 r.
Jednostka organizacyjna: Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa stanowiska: adiunkt
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcze
• w dyscyplinie: psychologia, ekonomia lub pokrewne
• w dziedzinie: nauk społecznych
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 08.11.2023 r.
Przewidywany okres zatrudnienia: do 07.01.2025 r. (z możliwością przedłużenia o kolejny rok).
Termin składania dokumentów: 25.10.2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2023
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr

Nasze wymagania

 • Dyplom doktora (psychologia, ekonomia, finanse lub nauki pokrewne).
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość zagadnień z obszaru podejmowania decyzji.
 • Biegłość w zakresie analizy danych.
 • Publikacje w renomowanych czasopismach naukowych (preferowane publikacje za 200 pkt wg listy czasopism MNiSW).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu NCN SONATA BIS 10. Codzienne kluczowe zadania badawcze dla tego stanowiska obejmują: przeszukiwanie literatury naukowej, projektowanie i realizacja badań eksperymentalnych, analizę danych, i przygotowywanie artykułów do publikacji. Osoba zatrudniona będzie wspierać kierownika w pracach organizacyjnych i administracyjnych związanych z grantem.

Oferujemy

 • *Opis szczegółowy: 1 stanowisko Post-doc w grancie NCN na Uniwersytecie Wrocławskim (dyscyplina: psychologia)
 • Stanowisko jest częścią grantu NCN SONATA BIS 10, którego kierownikiem jest dr hab. Michał Białek, prof. UWr z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Psychologii Zarządzania na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. Profesor Białek prowadzi badania na światowym poziomie w zakresie podejmowania decyzji i psychologii moralności.
 • Stanowisko podoktorskie jest częścią finansowanego przez NCN projektu z dziedziny nauk psychologicznych, badającego metody wspierania osób w podejmowaniu decyzji poprzez wykorzystanie metod z psycholingwistyki (tj. efektu języka obcego).
 • Idealny kandydat posiada wiedzę na procesów podejmowania decyzji, psychologii społecznej, poznawczej oraz ekonomii behawioralnej. Oczekujemy znajomości najnowszych metod analizy danych eksperymentalnych oraz chęci podnoszenia swoich kwalifikacji w tym zakresie.
 • Codzienne kluczowe zadania badawcze dla tego stanowiska obejmują: przeszukiwanie literatury naukowej, projektowanie i realizacja badań eksperymentalnych, analizę danych, i przygotowywanie artykułów do publikacji. Jest to stanowisko badawcze, bez obowiązków dydaktycznych. Osoba zatrudniona będzie wspierać kierownika w pracach organizacyjnych i administracyjnych związanych z grantem.
 • Przyjmujemy zgłoszenia od kandydatów z doktoratem (w tym ostatnio uzyskanym) – dla stanowiska post-doc; w dowolnej dziedzinie psychologii, ekonomii, finansach lub naukach pokrewnych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie w najwyższej stawce dopuszczonej przez NCN dla stanowisk post-doc .
 • Dodatkowo oferujemy doskonałe możliwości rozwoju naukowego, w tym mentoring, w pełni refundowany udział w konferencjach naukowych, kursach specjalistycznych oraz udział w dużej międzynarodowej sieci współpracowników z czołowych instytucji naukowych na całym świecie.
 • W przypadku pytań dotyczących oferty zatrudnienia prosimy o kontakt z prof. Białkiem pod michal.bialek3@uwr.edu.pl. Data rozpoczęcia pracy naukowej jest oczekiwana jak najszybciej po wygaśnięciu tego ogłoszenia.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o przyjęcie do pracy skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dwa listy rekomendacyjne od osób o uznanym międzynarodowym dorobku naukowym (przynajmniej jeden z ośrodka zagranicznego), z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do przewodniczącego Komisji Konkursowej pod adresem pawel.klint@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Załączniki