Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (zastępstwo) w Zakładzie Biologii Patogenów i Immunologii na Wydziale Nauk Biologicznych

Konkurs numer 117.2023.ZBPI.WNB.AH z dnia 03.10.2023 r.
Jednostka organizacyjna: Zakład Biologii Patogenów i Immunologii, Wydział Nauk Biologicznych
Stanowisko: asystent
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: nauki biologiczne
• w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 18.12.2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2024 r.
Okres zatrudnienia: 01.02.2024 r. – 31.01.2025 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Stopień magistra kierunku mikrobiologia lub biologia.
 • Doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie mikrobiologii, ze szczególnym uwzględnieniem biologii i genetyki bakteriofagów, bioinformatycznej analizy danych sekwencjonowania genomowego NGS, technik produkcji rekombinowanych białek fagowych, inżynierii genetycznej, w tym tworzenia mutantów fagowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań in vivo w modelu mysim.
 • Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dla studentów.
 • Publikacje naukowe z dziedziny nauk biologicznych.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w laboratoriach zagranicznych, kursach doszkalających oraz aktywne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: 1. Po zatrudnieniu kandydat będzie prowadził badania w dyscyplinie nauki biologiczne.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk biologicznych. 2. Nadzór na wolontariuszami i studentami prowadzącymi prace badawcze w zakładzie.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Działalność na rzecz upowszechniania nauki. 2. Opieka nad praktykantami i studentami prac dyplomowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra (kierunek mikrobiologia lub biologia) lub zaświadczenie o pozytywnym zatwierdzeniu przez komisję doktorską obrony pracy doktorskiej.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki