Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska
Politechnika Koszalińska
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Asystent w zakresie technik komputerowych w inżynierii produkcji w Katedrze Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Oczekiwane umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, komputerowego wspomagania wytwarzania, inżynierii odwrotnej, technik wytwarzania ubytkowego i przyrostowego ze szczególnym naciskiem na obróbkę skrawaniem i obróbkę ścierną oraz technik komputerowych w ocenie jakości wyrobów i procesów. Ponadto wymagane predyspozycje do pracy dydaktycznej ze studentami, umiejętności planowania i prowadzenia badań naukowych w zespole oraz doświadczenie w publikowaniu wyników prac badawczych.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera z zakresu mechaniki i budowy maszyn lub zarządzania i inżynierii produkcji
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego; bądź udokumentowane doświadczenie dydaktyczno-pedagogiczne
 • znajomość problematyki zajęć dydaktycznych w zakresie: technik komputerowych w inżynierii produkcji, komputerowego wspomagania projektowania, komputerowego wspomagania wytwarzania, inżynierii odwrotnej, technik wytwarzania ubytkowego i przyrostowego, kontroli jakości
 • znajomość problematyki zagadnień badawczo-naukowych w zakresie: inżynierii mechanicznej, obróbki ubytkowej, obróbki skrawaniem, obróbki ściernej, narzędzi skrawających i ściernych, oceny jakości przedmiotu obrobionego
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu inżynierii mechanicznej, obróbki ubytkowej, obróbki skrawaniem, obróbki ściernej, narzędzi skrawających i ściernych, oceny jakości przedmiotu obrobionego;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane

 • certyfikaty niezbędne do obsługi centrum tokarskiego oraz centrum frezerskiego HAAS
 • kompetencje w zakresie nowoczesnych metod organizacji procesów i procedur w dydaktyce i badaniach z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • doświadczenie we współpracy badawczej z zewnętrznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą
 • doświadczenie we współpracy z otoczeniem gospodarczym

Zakres obowiązków

 • W zakresie działalności dydaktycznej: a) rzetelne prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy, w wymiarze rocznym określonym dla danego stanowiska pracy, b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów oraz przekazywanie jej do Biura Obsługi Studentów, c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów, d) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych, e) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów, f) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć, g) doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się (z uwzględnieniem uwag pohospitacyjnych i opinii wyrażonych w ankietach studenckich), h) przeprowadzanie konsultacji ze studentami w wymiarze ustalonym przez bezpośredniego przełożonego, jednak nie mniejszym niż 2 godziny dydaktyczne tygodniowo, i) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, j) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów uczenia się
 • W zakresie działalności naukowej: a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach i pracach rozwojowych zgodnie z zasadami etyki pracownika naukowego, b) pozyskiwanie środków na badania naukowe i prace rozwojowe, w szczególności poprzez aplikowanie w konkursach i współpracę z gospodarką, c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników, d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, e) aktywne działania w celu pozyskiwania patentów i innych praw ochronnych oraz w celu wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych, f) podejmowanie działań w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • W zakresie działalności organizacyjnej i dotyczącej promocji Uczelni oraz nauki: a) aktywna działalność w organach kolegialnych Uczelni oraz innych gremiach działających w Uczelni, b) organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych Uczelni, c) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, d) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni i jej promocji oraz poprawie jakości kształcenia i działalności naukowe

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (adresowane do J.M. Rektora Politechniki Koszalińskiej),
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego w wymaganej lub pokrewnej dyscyplinie
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys naukowy
 • oświadczenie o którym mowa w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 276 ust. 7-8 (o niekaralności dyscyplinarnej) oraz art. 20 ust 1 pkt. 1-3 (o posiadaniu czynności prawnych i praw publicznych),
 • aktualny dorobek w pracy badawczej potwierdzony publikacjami naukowymi
 • doświadczenie w opracowywaniu nowych programów studiów lub przygotowywaniu programów zajęć
 • opinia promotora/opiekuna naukowego o predyspozycji do pracy badawczej i przygotowaniu do prowadzenia pracy dydaktycznej