Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki , Fotoniki i Mikrosystemów
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5000-6000 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Pracownik badawczo-dydaktyczny, w którego zakresie obowiązków prowadzenie będzie zajęć dydaktycznych z zakresu podstawowych przedmiotów elektronicznych, metod numerycznych, fotoniki oraz prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych w zakresie techniki terahercowej, spektroskopii laserowej z wykorzystaniem optycznych grzebieni częstotliwości, półprzewodnikowych optycznych grzebieni częstotliwości.

Nasze wymagania

 • Posiadany stopień naukowy doktora nauk technicznych/fizycznych w dyscyplinach:, elektronika, telekomunikacja, fizyka, bądź pokrewnych
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych w obszarze techniki laserowej potwierdzone publikacjami naukowymi z listy JCR z tego zakresu tematycznego,
 • Potwierdzona publikacjami współpraca międzynarodowa,
 • Odbyty staż podoktorski (przynajmniej 12 miesięcy)
 • Doświadczenie w zakresie techniki terahercowej, spektroskopii laserowej oraz optycznych grzebieni częstotliwości,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, na poziomie minimum B2 oraz polskiego na poziomie C2
 • Entuzjazm badawczy i silna motywacja do pracy
 • Pełna dyspozycyjność czasowa (pełny wymiar etatu)

Zakres obowiązków

 • Kształcenie i wychowywanie studentów
 • Podnoszenie własnych kwalifikacji
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji
 • Przygotowywanie wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych wydziału i uczelni, a w szczególności Katedry Katedra Teorii Pola Układów Elektronicznych i Optoelektroniki
 • Przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • Możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego
 • Dostęp do unikatowej aparatury badawczej
 • Możliwość awansu naukowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora załącznik nr 3a
 • 2. Syntetyczny życiorys
 • 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Załącznik - kwestionariusz
 • 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • 6. Wykaz publikacji
 • 7. Wykaz i opis staży naukowych
 • 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych załącznik nr 3b
 • 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce załącznik nr 3c
 • 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* załącznik nr 3d * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki