Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Praca na stanowisku adiunkta w Uczelni badawczej.

Nasze wymagania

 • 1. stopień naukowy doktora dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku (geologia)
 • 2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauk o Ziemi, w tym geologii
 • 3. udokumentowany dorobek naukowy z zakresu geologii, w tym publikacje w czasopismach z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki (wskazane artykuły z IF) oraz wygłoszone referaty na konferencjach międzynarodowych
 • 4. udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych; współpraca międzynarodowa
 • 5. Praktyczna znajomość specjalistycznych programów komputerowych, w tym zastosowanie GIS w geologii
 • 6. znajomość języka angielskiego (w tym specjalistycznego z zakresu geologii) w mowie i piśmie
 • 7. znajomość języka polskiego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • dalszy rozwój naukowy
 • udział w projektach i badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • życiorys zawodowy
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata),
 • wykaz publikacji (z podaniem autora/ów, tytułu, nazwy wydawnictwa, roku opublikowania)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu