profesor wizytujący stanowisko badawcze

Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko profesora wizytującego

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu chemii, w szczególności krystalografii, chemii obliczeniowej (artykuły naukowe, monografie, uczestnictwo w konferencjach naukowych), wskazujący na możliwość naukowego rozwoju;
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej w jednostce naukowej poza granicą Pol-ski
 • artykuły naukowe opublikowane w renomowanych czasopismach zagranicznych z listy JCR o tematyce związanej z krystalografią, chemią teoretyczną lub fizyczną. Wskazane jest, aby kan-dydat/kandydatka był/była wiodącym współautorem publikacji i miał/miała dominujący udział w wykonywaniu części eksperymentalnej oraz opracowaniu wyników publikacji. Dodatkowym atutem będzie, jeśli kandydat/kandydatka występuje jako autor korespondencyjny w publika-cjach naukowych.
 • czynny udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, preferowany udział w formie referatów;
 • biegła w mowie i piśmie znajomość języka angielskiego
 • Przewiduje się, że kandydat będzie prowadził badania z wykorzystaniem dyfraktometru rent-genowskiego lub lokalnych komputerów dużej mocy. Zatem doświadczenie w pracy na któ-rymś z tego typu urządzeń będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w renomowanych pismach o zasięgu międzynarodowym
 • starania o środki na badania poza uniwersytetem
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz Zakładu i Wydziału,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy,
 • oświadczenie o nepotyzmie (dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera),
 • kwestionariusz osobowy
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • wykaz dotychczasowego dorobku w pracy badawczej
 • dokumenty potwierdzające posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certy-fikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średnioza-awansowany, zaawansowany),
 • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
 • klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/karieradwa listy polecające poświadczające kwalifikacje kandydata,

Załączniki