Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Zakład Filologii Angielskiej, dla którego UAM będzie podstawowym miejscem zatrudnienia. Prowadzenie działalności naukowej w zakresie językoznawstwa (konferencje, publikacje). Prowadzenie zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego, przedmiotów językoznawczych i zajęć związanych z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w wymiarze 210 godzin dydaktycznych rocznie. Zaangażowanie w działalność organizacyjną w Zakładzie Filologii Angielskiej.

Nasze wymagania

 • 1. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub, w przypadku obcokrajowców, dyscyplin pokrewnych (np. edukacja językowa, nauczanie języka angielskiego jako drugiego)
 • 2. Doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim.
 • 3. Umiejętności organizacyjne oraz doświadczenie w tym zakresie.
 • 4. Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje, konferencje) związany z językoznawstwem i/lub uczeniem się i nauczaniem języków obcych.
 • 5. Motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność.
 • 6. Biegłe posługiwanie się nowymi technologiami.
 • 7. Umiejętność prowadzenia zajęć ze studentami przy wykorzystaniu różnorodnych metod pracy.
 • 8. Znajomość specyfiki kształcenia w szkole wyższej zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zakres obowiązków

 • Nauczyciel akademicki wykonuje obowiązki, określone w Zarządzeniu nr 350/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego w przypadku ich powierzenia w trybie i na zasadach określonych w ustawie, przepisach odrębnych oraz wewnętrznych aktach prawnych UAM lub w drodze decyzji rektora albo kierownika jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel akademicki.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs.
 • Curriculum Vitae.
 • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych za granicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j. z późniejszymi zmianami).
 • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych.
 • List motywacyjny w języku angielskim.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki