Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
 • Miejsce: Warszawa, Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Nasze wymagania

 • 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub dziedziny pokrewnej
 • 2. posiadanie doświadczenia zawodowego z zakresu zarządzania i/lub marketingu,
 • 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • 4. niekaralność za przestępstwo umyślne,
 • 5. władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • osoby posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy (dotyczy stanowsika adiunkta badawczo-naukowego)
 • osoby będące autorami publikacji naukowych (w tym monografii jednoautorskich) (dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-naukowego);
 • osoby posiadające umiejętności projektowania, realizowania i raportowania badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych - dysponujące udokumentowanym dorobkiem badawczym (projekty naukowo – badawcze) (dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-naukowego);
 • osoby posiadające doświadczenie w pracy dydaktycznej, popularyzacji wiedzy oraz we wdrażaniu rozwiązań w praktyce społecznej;
 • osoby podejmujące inną aktywność w obszarach związanych z funkcjonowaniem organizacji o charakterze non profit i for profit;
 • osoby władające językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych i humanistycznych
 • osoby dające rękojmię terminowego wykonywania zadań podejmowanych w AWS
 • osoby wyrażające gotowość realizacji zajęć dydaktycznych w terenie (w tym, w Kaliszu, w Warszawie i jej okolicach)

Zakres obowiązków

 • 1. Pomoc w projektowaniu, realizowanie i raportowanie badań naukowych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, zwłaszcza w zakresie zagadnień związanych ze specyfiką zadań Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-naukowego).
 • 2. Pomoc w projektowaniu, realizowaniu i raportowaniu badań naukowych w ramach różnych dyscyplin naukowych wchodzących w skład dziedziny nauk społecznych, zwłaszcza związanych tematycznie ze specyfiką zadań AWS (dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-naukowego).
 • 3. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego AWS (dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-naukowego) w tym:
 • a. publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach;
 • b. popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie w czasopismach i wydawnictwach popularnonaukowych i mediach
 • c. udział w projektach badawczych
 • d. aktywne reprezentowanie AWS na konferencjach naukowych
 • e. proponowanie rozwiązań problemów dla organizacji biznesowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
 • 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2;
 • 3. curriculum vitae;
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • 5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
 • 6. kopie świadectw pracy i referencji;
 • 7. oświadczenie o niekaralności
 • 8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy.

Załączniki