Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Nasze wymagania

 • profesor nauk prawnych
 • doktor habilitowany nauk prawnych (co najmniej od 10 lat)
 • zasadniczy dorobek z zakresu publicznego prawa gospodarczego, zwłaszcza w obszarze publicznego prawa konkurencji, prawa przedsiębiorców, prawa działalności gospodarczej
 • uczestniczenie w grantach naukowych ( w tym pełnienie funkcji kierownika programu badawczego)
 • uczestniczenie w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym wygłaszanie referatów w języku czeskim i angielskim
 • doświadczenie w sprawowaniu funkcji promotora i recenzenta w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora
 • staże w zagranicznych ośrodkach naukowych
 • praktyka prawnicza (adwokacka lub radcowska)
 • doświadczenie w Arbitrażu Międzynarodowym
 • aktywność organizacyjna
 • współpraca z czasopismami naukowymi
 • recenzje wydawnicze książek
 • posiadanie znaczącego dorobku dydaktycznego
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Kaliski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych